CERCETAREA DOCUMENTARĂ ÎN DOMENIUL P.I. DESENE ŞI MODELE

Formular pentru solicitare cercetări documentare – domeniul P.I. – desene şi modele Tarifele serviciilor de cercetarea documentară pentru desene şi modele industriale în conformitate cu ORDINUL nr. 80/01.08.2018.

Pentru serviciile din domeniul desenelor şi modelelor se aplică următoarele reduceri de tarife:
 
a) unităţile economice din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii beneficiază de 30% reducere dacă în anul fiscal anterior a înregistrat o cifră de afaceri mai mica decât echivalentul în lei a 2 milioane euro, situaţie dovedită prin anexarea la comanda respectivă a unei declaraţii pe propria răspundere ştampilată şi semnată de persoana autorizată;
 
b) unităţile de cercetare şi instituţiile de învatamânt superior, precum şi persoanele fizice beneficiază de o reducere de 30% la preţul final al lucrării;
 
c) Centrele Regionale pentru Promovarea Protecţiei Proprietăţii Industriale şi consilierii de proprietate industrială beneficiază de o reducere de 20% la preţul final al lucrării.

Reducerile de tarife prevăzute la lit. a şi b nu se cumulează.

În asigurarea protecţiei juridice a desenelor şi modelelor, un rol important il joacă identificarea creaţiilor de design, cunoscute în domeniul respectiv, prin realizarea unor cercetări documentare.

Cercetările documentare pentru design industrial se executa in conformitate cu ORDINUL nr. 80/01.08.2018.

Efectuarea unei cercetări documentare nu este obligatorie, dar, în cele mai multe cazuri, vă salvează de cheltuieli nedorite şi daunele care ar trebui plătite în cazul utilizării unui design deja protejat.

 
Formalităţile pentru efectuarea unei cercetări documentare sunt foarte simple.
Este suficientă completarea formularului special dedicat serviciilor de cercetări documentare design industrial, achitarea tarifului corespuntator şi trimiterea copiei dupa documentul de plată, alături de formularul completat, la OSIM către Serviciul Desene şi Modele.
 
Tariful legal pentru efectuarea unei cercetări documentare se poate plăti direct la casieria OSIM sau, prin ordin de plată, în contul OSIM nr. RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX deschis la Trezoreria Sector 3, Bucureşti.
 
Cercetările documentare sunt realizate atât în baza naţională de date, cea comunitară, cât şi in baza de date internaţională.
 
Pentru a veni în sprijinul creatorilor şi al producătorilor de produse noi OSIM, prin intermediul Serviciului Desene şi Modele, pune la dispoziţia solicitanţilor următoarele tipuri de cercetări documentare:
 
1. Cercetare documentară de anterioritate privind noutatea (pentru un singur desen sau model)
 
2. Cercetare documentară selectivă privind identificarea patrimoniului de desene şi modele înregistrate in România, ale unui titular sau autor
 
3. Cercetare documentară privind identificarea patrimoniului de desene şi modele înregistrate de un mandatar autorizat
 
4. Cercetare documentară în vederea evitării contrafacerii (pentru un singur desen sau model)
 
5. Cercetare documentară privind situaţia juridică a unui certificat de înregistrare al unui desen sau model (titular decăzut din drepturi, schimbare de titular, certificat în vigoare, anulat stc.)
 
6a. Supravegherea concurenţei – abonament pe 6 luni

6b. Supravegherea concurenţei – abonament pe 6 luni, cu cercetare documentară prealabilă pe ultimii 3 ani
 
7. Înscrierea în baza de desene şi modele neînregistrate

 
Realizarea unei cercetări documentare, înainte de a solicita înregistrarea unui desen/model nu este obligatorie, dar uneori poate fi necesară, mai ales dacă nu aveţi certitudinea că produsul pe care doriţi să-l protejati vă conferă exclusivitate în exploatarea acestuia, conform Legii 129/1992 actualizată.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.