Conturi OSIM

CONTUL PENTRU PLATA TAXELOR ÎN LEI:

RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX

Cod BIC: TREZROBU

Cod fiscal: 4266081

deschis la: Trezoreria Sector 3, str. Ciresului, nr. 6, sector 3, Bucureşti


Vă rugăm să completaţi toate aceste date pe documentele de plată:

Beneficiar: OSIM
Cont IBAN pentru Lei: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX
Banca: Trezoreria Sector 3, Bucureşti
Cod BIC: TREZROBU
cod fiscal: 4266081

Prin omiterea înscrierii codului fiscal pe ordinul de plată, actul se returnează emiţătorului.

Taxele se pot achita şi cu cardul la casieria OSIM.

 

CONTUL PENTRU PLATA TAXELOR ÎN VALUTĂ (EUR):

RO38 RNCB 0080 0056 3032 0005

Cod SWIFT: RNCB RO BU

Cod fiscal: 4266081

deschis la: BCR S.A., Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucureşti, Clădirea A, et. 6, sect. 6, Bucureşti
Cod poştal: 060013

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.