EXAMEN PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

 

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) organizează examenul pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială, în perioada 08-11 mai 2023.

Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile O.G. nr. 66/2000 republicată, modificată şi completată de Legea nr. 331 din 17 iulie 2006 şi a Instrucţiunilor nr. 108/17.10.2002 de aplicare a O.G. nr. 66/2000, modificate prin Ordinul nr. 113/17.09.2009, pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială:

 • Brevete de invenţie și modele de utilitate

‑ proba teoretică - luni, 08.05.2023, ora 9.00

- probele practice - marți, 09.05.2023, ora 9.00

 • Mărci şi Indicaţii Geografice

– proba teoretică și practică – miercuri, 10.05.2023, ora 9.00

 • Desene şi Modele

– proba teoretică și practică – joi, 11.05.2023, ora 9.00

 

Probele de examen vor avea loc în incinta Facultății de Drept, din cadrul Universității Nicolae Titulescu, Amfiteatrul 3, etaj 1, Calea Văcărești 185, București.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Conform art. 5 al OG nr. 66/2000 republicată în temeiul art. III din Legea nr.437/2002, completată şi modificată de legea nr. 331 din 17 iulie 2006, calitatea de consilier în proprietate industrială poate fi dobândită, în urma promovării unui examen susţinut în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile specificate de prezenta ordonanţă, de către persoana care face dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spaţiului Economic European;

b) are domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România;

c) are deplina capacitate de exerciţiu;

d) are studii superioare tehnice, ştiinţifice sau juridice;

e) are o practică de cel puţin 3 ani în domeniul pregătirii profesionale de bază şi de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii industriale. Cele două perioade pot fi suprapuse total sau parţial;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală care o face nedemnă de a fi consilier în proprietate industrială.

În conformitate cu art.10 din Instrucţiunile nr. 108 /17.10.2002 candidaţii la examen pot opta pentru susţinerea examenului la unul sau mai multe obiecte după cum urmează:

a) absolvenţii institutelor de învăţământ superior cu profil tehnic, medical sau cei ai  universităţilor ‑ facultăţilor de profil real sau juridic sau asimilate acestora, pot candida pentru susţinerea examenului la toate obiectele;

b) absolvenţii universităţilor ‑ facultăţilor de profil uman, economic sau asimilate acestora pot candida pentru susţinerea examenului pentru obiectul mărci şi indicaţii geografice;

c) absolvenţii instituţiilor de arte plastice şi design pot candida pentru susţinerea examenului la obiectul desene şi modele şi la obiectul mărci şi indicaţii geografice.

Dosarele pentru înscrierea la examen se vor putea depune direct la registratura OSIM sau prin poştă, începând cu data de 01.03.2023.

    

        Documente necesare înscrierii la examen:

 • Cerere tip, redactată în limba română, care poate fi accesată aici Cerere de înscriere la examen(.doc)
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de naștere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie a diplomei de absolvire a unui institut de învățământ superior sau universități, cu menționarea specializării tehnice, științifice sau juridice;
 • cazier judiciar sau dovada solicitării acestuia (original);
 • copie a carnetului de muncă sau o adeverință eliberată de societatea ori unitatea în care solicitantul și-a desfășurat sau își desfășoară activitatea, din care să rezulte o vechime de minim 3 ani în domeniul profesiei de bază;
 • *adeverinţa care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietăţii industriale eliberată sau vizată de Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în funcţie de numărul de obiecte de proprietate industrială la care s‑a înscris.

 

Taxa pentru înscrierea la examen este de 750 lei pentru fiecare dintre obiectele dreptului de proprietate industrială și va fi achitată, la casieria OSIM sau în contul IBAN: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, București, cod fiscal 4266081, cu mențiunea obiectului de PI și a numelui candidatului.

Data limită de înscriere, respectiv de plată a taxei de examen este 21.04.2023.

 

        Bibliografie:

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa SERVICIULUI COMUNICARE ȘI MARKETING OPERAȚIONAL, tel. 0213 060 800  int. 221.

 

*În vederea obţinerii adeverinţei care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietăţii industriale veţi contacta Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România:

- Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, sc. 3, ap. 92, cod poştal 021453, sector 2, Bucureşti,

- telefon – 0314 370 214, 0721 231 743,

- e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,

- site: www.patent-chamber.ro.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.