Cadet INOVA 2024, Sibiu

Cadet INOVA 2024, Sibiu

Ediția a IX-a a Salonului Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - ”Cadet INOVA’24” - ® Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu

În perioada 11-13 aprilie 2024, specialiștii OSIM au fost prezenți la Salonul Intenațional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - Cadet INOVA 2024, care s-a desfășurat la Sibiu.

Cadet INOVA este un eveniment organizat de Corpul Cadeților "GL. mr. Nicolae USCOI" și Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu, sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor România, în vederea susținerii inovației și cercetării științifice la nivel național și internațional, focalizându-se pe implicarea tinerilor cercetători (studenți, masteranzi, doctoranzi, doctori și cercetători cu vârsta maximă de 35 de ani).

Salonul Intenațional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - Cadet INOVA reprezintă o oportunitate pentru tinerii cercetători de a-și prezenta rezultatele cercetărilor și inovațiilor sub formă de prototipuri, machete, prezentări computerizate sau procedee însoțite de postere, precum și de a stabili colaborări științifice pentru identificarea domeniilor de cercetare, tehnologice și industriale.

Mai multe detalii privind evenimentul gasiți aici: https://www.cadetinova.ro/

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.