Legislație Mărci

Cuantumul în lei al taxelor în domeniul proprietăţii industriale – domeniul mărci şi indicaţii geografice – începând cu data de 01.01.2024 – calculat la nivelul cursului B.N.R. leu-euro la data de 01.10.2023 — ANEXA Nr. 4


 LEGEA nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice republicată – M.Of.nr.856/18.09.2020


LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)


Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice – publicată în Monitorul Oficial Partea -I- nr.976/07.10.2022

Hotărârea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice – publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03.XII.2010

LEGEA nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată – M.Of.nr.337/8.05.2014

Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicata*) privind taxele în domeniul protectiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006


Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul mărcilor


Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice

Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor, 13-31martie 2006, ratificat de România prin legea nr. 360 /4.12.2007

Regulament de aplicare a Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor

Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaţională a mărcilor, in forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969

Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internaţională a mărcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea 5/1998 - M.Of.nr.11/15.01.1998

Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor in vederea inregistrarii mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998

Aranjamentul de la Viena instituind o clasificare internaţională a elementelor figurative ale mărcilor intocmit la Viena la 12 iunie 1973 şi modificat la 1 octombrie 1985, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998

Convenţia pentru instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnata la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 – B.Of.nr.1/06.01.1969

Convenţia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificata de România prin Decretul nr.1177 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969

Tratatul privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994, la care România a aderat prin Legea nr.4/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998

Regulament de execuţie al Tratatului privind dreptul mărcilor, adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994

Acordul european instituind o asociere intre România, pe de o parte şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora pe de alta parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993

Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comert - Anexa 1C.Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comert incheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.