Întrebări frecvente - Mărci si indicații geografice

Opoziţie la înregistrarea mărcii – noţiuni de bază

Reforma în domeniul mărcilor în România

Cum să protejaţi o marcă în România

A. Întrebări de bază

1. Ce este o marcă ?

Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi şi să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei conferite titularului lor.

B. Procedura de depunere a cererii și de înregistrare

1. Cine poate depune o cerere de înregistrare a unei mărci naționale ?

Orice persoană fizică sau juridică poate depune cerere de înregistrare de marcă.

C. Termene

1. În cât timp se publică cererea de înregistrare de marcă după ce a fost depusă ?

În termen de 7 zile de la atribuirea datei de depozit, cererea de înregistrare a mărcii care îndeplinește cerințele prevăzute de lege se publică, în format electronic, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

D. Taxe și modalități de plată

1. Care sunt taxele pentru înregistrare a unei mărci ?

Principalele taxe care trebuie achitate pentru înregistrarea unei mărci sunt:

– taxa pentru înregistrarea cererii

– taxă pentru publicarea cererii

– taxa pentru examinarea de fond a cererii

– taxa pentru eliberarea certificatului de marcă.

E. Opoziția

1. Cine poate depune opoziție la înregistrarea unei mărci ?

Opoziția poate fi depusă, pe baza motivelor relative de refuz prevăzute de art. 6 din lege, de către orice persoană interesată.

F. Proceduri pentru protecția internațională a mărcilor

1. Înregistrarea la OSIM oferă doar protecţie naţională sau şi internaţională ?

Înregistrarea unei mărci la OSIM oferă protecţie doar la nivel naţional.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.