Informații de bază - Mărci

 

PC 1   ACCEPTABILITATEA TERMENILOR DE CLASIFICARE ȘI LA INDICAȚIILE GENERALE DIN TITLURILE CLASELOR NISA

PC 2   INTERPRETAREA SFEREI PROTECȚIEI TITLURILOR CLASELOR DIN CLASIFICAREA DE LA NISA (ANTERIOR PRIVIND APLICAREA „IP TRANSLATOR”)

PC 3   CARACTERUL DISTINCTIV AL MĂRCILOR FIGURATIVE ŞI/SAU COMBINATE CARE CONȚIN CUVINTE DESCRIPTIVE/NEDISTINCTIVE

PC 4   ÎNTINDEREA PROTECȚIEI MĂRCILOR ÎN ALB-NEGRU

PC 5   MOTIVE RELATIVE — RISCUL DE CONFUZIE (IMPACTUL ELEMENTELOR NEDISTINCTIVE/SLABE)

PC 8   UTILIZAREA UNEI MĂRCI ÎNTR-O FORMĂ DIFERITĂ DE CEA ÎNTREAGĂ

           COMUNICAT COMUN PRIVIND REPREZENTAREA UNOR NOI TIPURI DE MĂRCI

PC 9   CARACTERUL DISTINCTIV AL MĂRCILOR TRIDIMENSIONALE CARE CONȚIN ELEMENTE VERBALE ȘI/SAU FIGURATIVE ATUNCI CÂND FORMA ÎN SINE NU ARE CARACTER DISTINCTIV

PC 11 NOI TIPURI DE MĂRCI: EXAMINAREA CERINȚELOR DE FORMĂ ȘI A MOTIVELOR DE REFUZ

PC 12 PROBE ÎN CADRUL CĂILOR DE ATAC PRIVIND MARCA: DEPUNEREA, STRUCTURAREA ȘI PREZENTAREA PROBELOR, PRECUM ȘI TRATAREA PROBELOR CONFIDENȚIALE

PC 13 CERERI DE ÎNREGISTRARE A MĂRCILOR DEPUSE CU REA CREDINȚĂ

PC 14 MĂRCI CONTRARE ORDINII PUBLICE SAU BUNELOR MORAVURI

 

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.