Depuneri online Mărci

Ghiduri

Înregistrarea cererii de marcă

Dreptul asupra mărcii sau a indicaţiei geografice este dobândit şi protejat prin înregistrarea acestora la OSIM în condiţiile Legii nr. 84/1998 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice, modificată şi completată prin LEGEA nr. 112/2020.

Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi şi să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei conferite titularului lor. Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de regulamentul de aplicare a acesteia.

În condiţiile în care solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul şi nici o unitate industrială sau comercială, efectivă şi funcţională pe teritoriul Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European, este obligatorie reprezentarea prin mandatar autorizat, cu excepţia procedurii de depunere a cererii de înregistrare de marcă.

După modul de reprezentare grafică, marca poate fi:
• Marca verbală    —     o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;
• Marca figurativă    —    constă în elemente figurative sau combinații de elemente verbale și figurative;
• Marca tridimensională    —     marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu.
Mai putem întâlni și alte tipuri de mărci: de poziționare, dinamice, de culoare, sonore, în mișcare, multimedia, holograme.

După natura solicitanţilor, o marcă poate fi:
• Marca individuală    —     marca al cărui solicitant poate fi persoană juridică sau fizică (una sau mai multe);
• Marca colectivă    —     marca desemnată astfel la data depunerii cererii și care este în măsură să facă distincția între produsele sau serviciile membrilor unei asociații care deține drepturile asupra mărcii și produsele sau serviciile altor întreprinderi. Înregistrarea mărcii colective este condiţionată de existenţa şi depunerea unui regulament în care să se indice persoanele şi condiţiile în care acestea sunt îndreptăţite la utilizarea mărcii;
• Marca de certificare    —     marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici și care este aptă să distingă aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare. Pentru depunere sunt necesare cererea de înregistrare, regulamentul de folosire a mărcii de certificare şi autorizaţia sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare.


Pentru a înregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoţită sau nu de un element figurativ (desen), este necesar să completaţi un formular tip – cererea pentru înregistrarea unei Mărci pe cale naţională şi să achitaţi taxele prevăzute în O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare – anexa 4. Anexa poate fi accesată pe link-ul:  https://osim.ro/…/Taxe-proprietate-industriala-valabile-incepand-cu-01-ianuarie-2024. Formularul se găseşte pe site-ul nostru www.osim.ro şi se completează obligatoriu pe calculator (nu se primeşte completat de mână). Completarea lui se poate face prin două modalităţi:

A) on-line, accesând pe site-u nostru, de la capitolul “Mărci”, link-ul: https://www.osim.ro/depuneri-online-marci. Înainte de a începe completarea formularului trebuie să achitaţi taxele de depunere a cererii şi de publicare a acesteia (ambele pe un singur ordin de plată). Având în vedere că pentru a se închide aplicaţia şi a primi număr de depozit (număr de cerere) este necesar să precizaţi numărul ordinului de plată cu care s-au achitat taxele menţionate. Vă rugăm să-l scanaţi şi să-l adăugaţi în fişier. Reproducerea grafică a mărcii (dacă este cazul) trebuie să fie obligatoriu în format gif sau jpeg.

B) accesarea formularului în format pdf, din rubrica “Formulare”, sau din cap. “Mărci”; dacă optaţi pentru această variantă formularul trebuie depus la OSIM, în două exemplare, direct sau prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate trimite si pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Odată cu depunerea cererii va trebui să achitaţi taxa de depunere a acesteia în valoare de 50 lei și taxa de publicare a ei, care are valoarea de 149 lei pentru mărcile alb-negru şi 497 lei pentru mărcile color; dacă depuneţi cererea direct la sediul OSIM, taxele se achită la casieria instituţiei, dacă o trimiteţi prin poştă va trebui să ataşaţi la cerere o copie a ordinului de plată din care să reiasă achitarea taxelor menţionate.

ATENTIE ! Neplata acestor taxe odată cu depunerea cererii duce la neacordarea datei de depozit !

După acordarea datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maxim 7 zile. Data publicării reprezintă data de la care timp de 2 luni pot fi depuse observaţii pe motive absolute de refuz, în conformitate cu art. 5 alin (1) din lege.          

            În maxim 30 de zile de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa pentru examinarea pe fond (în cazul neplăţii taxelor in termen se considera ca titularul a renunţat la înregistrarea mărcii si cererea se respinge).

            Valoarea taxei de examinare urmează a fi stabilită în funcţie de felul în care arată marca şi de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea. Clasele menţionate se referă la obiectul de activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internaţională a Produselor şi Serviciilor – clasificarea Nisa – EDIŢIA a 12-a/2024Este necesar să precizați strict produsele și/sau serviciile pentru care solicitați înregistrarea mărcii. În cazul în care treceți titlul clasei, se va interpreta ca incluzând toate produsele și serviciile acoperite de sensul literal al indicației sau a termenului respectiv. Dacă nu sunteţi sigur de încadrarea claselor, puteţi trece la rubrica corespunzătoare din formular descrierea activităţii dvs., urmând să facă clasificarea examinatorii de la Serviciul Examinare Preliminară Mărci, contra unei taxe de 149 lei.

În conformitate cu O.G. nr. 41/1998 menţionată anterior, taxele de examinare pentru o clasă sunt următoarele:

– pentru mărcile individuale:

  • marca verbală: 547 lei;
  • marca figurativă/tridimensională alb/negru: 696 lei;
  • marca figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 1094 lei.
  • Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 249 lei.

– pentru mărcile colective sau de certificare:

  • marca verbală: 1940 lei;
  • marca figurativă/tridimensională alb/negru: 2238 lei;
  • marca figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2736 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 348 lei.

Pe site-ul nostru, la cap. „Mărci şi Indicaţii Geografice” este pus la punct un “Calculator privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice”.

CONTUL O.S.I.M. (lei): RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, str. Cireşului, nr. 6, sector 3, Bucureşti;
cod fiscal: 4266081.

OSIM examinează pe fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.

În termen de două luni de la data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci a admiterii cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula o opoziţie la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute de art. 6 din lege, cu achitarea taxelor legale.

OSIM înscrie în Registrul mărcilor acele mărci admise la înregistrare pentru care s-a încheiat procedura de înregistrare. Certificatul de înregistrare a mărcii se eliberează cu condiția achitării taxei legale de 249 lei în termen de 30 de zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare a mărcii. În cazul neachitării taxei legale în termenul prevăzut, se consideră că titularul a renunţat la înregistrarea mărcii.

OPŢIONAL ! Odată cu cererea de înregistrare de marcă sau anterior depunerii cererii, puteţi solicita efectuarea unei cercetări documentare de către specialiştii din cadrul Serviciului Mărci. Scopul cercetării este de a afla dacă mai este înregistrată o marcă identică sau asemănătoare al cărei titular ar putea face observaţii/opoziţii la înregistrarea mărcii dvs., în perioada de doua luni de la data publicării. Veţi găsi formularul tip şi taxele corespunzătoare pe site-ul nostru la capitolul „Documentare”, apoi „Cercetări documentare la cerere". Tarifele sunt cuprinse în Ordinul 4/14.01.2021.
Această cercetare documentară are doar caracter informativ pentru dvs. şi nu are nici o legătură cu procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii. Răspunsul la cercetarea documentară este constituit dintr-o listă de mărci.
NU ESTE O DECIZIE! Decizia o veţi lua dvs., sau în cazul în care nu vă lămuriţi ce este de făcut, puteţi să apelaţi la serviciile unui consilier în proprietate industrială, autorizat de OSIM şi membru al CNCPIR.

Vă mai informăm că toate bazele în care OSIM execută cercetările documentare sunt publice şi pot fi accesate gratuit pe internet la următoarele adrese:
– registrul național de mărci:  https://api.osim.ro:8443/tm-registry
– registrul WIPO:                    https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/
– registrul EUIPO:                   https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview

Mărcile înregistrate la OSIM sunt protejate numai pe teritoriul României.
Drepturile asupra mărcilor pot fi transmise prin cesiune sau licenţă, oricând în cursul duratei de protecţie a mărcii.
Marca este valabilă 10 ani începând cu data la care a fost depusă cererea de înregistrare şi poate fi reînnoită pentru oricât de multe perioade de 10 ani.

Adresa OSIM este str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, cod 030044.
Pentru orice alte informaţii din domeniul proprietăţii industriale, puteţi veni la sediul OSIM la Biroul Relaţii cu Publicul, parter – camera 2, puteţi scrie pe e-mail: registratura@osim.gov.ro, puteţi suna la telefonul direct 0372 825 985 sau prin centrala 021/306.08.00 .

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.