17 ianuarie 2021 – moment aniversar

17 Ianuarie 2021 – moment aniversar pentru toți cei care activează în domeniul proprietății industriale, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci fiind autoritatea unică în România în asigurarea protecției proprietății industriale.

În acest an aniversăm 115 ani de la promulgarea prin Decretul regal nr. 102 din 13 ianuarie 1906 și publicarea în Monitorul Oficial nr. 229 din 17 ianuarie 1906, a primei legi a brevetelor în România, ”Legea asupra brevetelor de invențiune”.

Această lege a fost o piatră de temelie pentru stimularea aplicării brevetelor și a încurajării activității de cercetare a inventatorilor.

Iată câteva noțiuni prevăzute în legea respectivă:

Legea cuprindea definirea noțiunii de brevet de invenție și stabilea că orice persoană care a creat o invenție nouă sau a adus o perfecționare la o invenție existentă, susceptibilă de a fi exploatată ca un obiect de industrie sau de comerț, ”va putea obține drepturi exclusive și temporare de exploatație în România, prin acordarea unui brevet de invențiune sau de perfecționare”.

În același timp legea stabilea două principii pentru acordarea brevetelor, respectiv acordarea fără examinare preliminară și fără nici o garanție de orice natură din partea statului. Îndeplinirea condițiilor de brevetare era de competența instanțelor de judecată și urmau a fi analizate în cazul unor acțiuni în anulare a acestora.

Legea stimula titularii de brevete care ”au fundat un stabiliment, în scop exclusiv de a executa obiectul brevetat”, întrucât puteau beneficia de anumite avantaje cum ar fi scutiri de impozite sau de taxe vamale, așa cum erau prevăzute în legislația anterioară.

Titularul brevetului avea, conform legii, dreptul exclusiv de a exploata, în folosul său , obiectul brevetat, cu obligația de a desfasura activitatea respectivă pe teritoriul României. Pe de altă parte , neexploatarea invenției într-un interval de 4 ani de la data acordării brevetului, sau întreruperea exploatării timp de doi ani, era sancționată prin decăderea din drepturi a titularului.

Pentru a încuraja inventatorii, legea prevedea că taxele încasate vor servi pentru ”înființări de muzee și agenții industriale în țară și străinătate”, precum și ca subvenții pentru inventatorii români lipsiți de mijloace, pentru a putea ”executa aparatul brevetat”.

Legea din 1906 și Regulamentul ei de aplicare aveau să fie în vigoare până la 30 decembrie 1967, adică mai mult de 60 de ani.

La acest moment aniversar, transmitem tuturor celor pentru care proprietatea industrială are o importanță majoră și care lucrează în acest domeniu de activitate cu dăruire și profesionalism, un sincer LA MULȚI ANI!

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.