Ce poate fi înregistrat ca Desen sau Model

Ce poate fi înregistrat ca Desen sau Model

În conformitate cu Art.9 din Legea nr.129/92 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale “obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau un model industrial, în sensul Art.2, este nou şi are un caracter individual”.
Desenul industrial [Art.2 d)] este aspectul exterior al unui produs sau a unei părţi a acestuia, redat în două dimensiuni şi definit de linii, contururi, formă, textură, ornamentaţii şi culori. Prin desen industrial se înţeleg, de exemplu, reprezentări grafice şi motive concepute pentru a fi realizate pe hârtie, masă plastică, ţesături, porţelan, ceramică sau lemn,

Modelul industrial [Art.2 h)] este este aspectul exterior al unui produs sau a unei părţi a acestuia, redat în trei dimensiuni şi definit în acelaşi mod ca şi desenul industrial. Prin model industrial se înţelege orice formă tridimensională cum sunt: piese de mobilier, încălţăminte, vaze, carcase de aparatură electrică şi altele.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.